Products

 Home / Products /IKO TRU 558138UU bearing excellent quality in India
18March

IKO TRU 558138UU bearing excellent quality in India

Leave a Comment

IKO by Kostadin Brashnarov - iss

Calculation of Bearing Loads. A 22. Roller Bearings. NAG・NAU・TRU・NAS. E 1. Boundary Dimensions and Identification Number. A 26. Thrust Bearings. NTB・AS・AZK・WS・GS. F 1. Accuracy. A 30. Combined Type Needle Roller Bearings. NAX・NBX・NATA・NATB. G 1. Clearance. A 37. Inner Rings. IRT・IRB・LRT・LRB. H 1.

Vòng bi, bạc đạn đỡ chặn NSK, FAG, SKF chính hã

Vòng bi chà đũa 2 dãy (bilateral double-row thrust taper roller bearing): Đây là vòng bi chà trụ hay chà đũa 2 dãy trong đó viên bi trụ côn, được vòng cách bằng đồng bao bọc. Tác dụng đỡ chặn của vòng bi này rất tốt nên thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp sắt thép, công nghiệp xi măng. Mã số vòng bi là:

Structure and Features - IKO, International In

N7. Tolerance class of housing bore. Table 3 Bearings with prepacked grease. Type. Caged type. Full complement type. For sheaves. NAU ,TRU. NAG. NAS NAG 4911UU. ─. ─. ─. NAU 4911UU. ─. ─. ─. TRU 558138UU. 55. 55. 55. 80. 80. 81. 25. 25. 38. 1. 1. 1. 61.5. 61.5. 61.5. 425. 415. 880. 60. NAG 4912UU. ─.

The Needle Roller Bearing Series has been produced at a qualit

TRU. NAS. NTB. AZK、AZ. NAXI、NAX. NBXI、NBX. NATA. NATB. Bearings can be roughly classified into radial bearings and thrust bearings according to applicable load direction. Radial Bearings are grouped into Shell Type Needle Roller Bearings, Machined Type Needle Roller Bearings, and various other types.

Игольчатые подшипники I

лены в JIS B 2402, «Масляные уплотнения IKO для игольчатых роликовых подшипников» (см. стр. TRU 558138UU. 615. 55. 81. 38. 1. 61.5. 60. NAG 4912UU v v. 425. 60. 85. 25. 1. 67 v. NAU4912UU v. 415. 60. 85. 25. 1. 67 v v. TRU 608945UU. 880. 60. 89. 45. 1. 69.5. 65. NAG 4913UU v v. 455. 65. 90. 25. 1. 72.

IKO Bearing Catalog | Bearing (Mechanical) | Gear - Scri

26 200 75 700 59 900 36 200 134 000 2 500 3 500 3 500 55 NAG 4911UU ─ ─ ─ NAU 4911UU ─ ─ ─ TRU 558138UU 395 385 615 55 55 55 80 80 81 25 25 38 1 1 1 61.5 81.5 95.ROLLER BEARINGS Caged Roller Bearings With Seal Full Complement Roller Bearings With Seal NAG49 … UU NAU49 … UU TRU …

IKO-

,ikoTA, TLA,. . TA, TLA, BA, BHA. ikoNA, TAF, TR, BR. . NA, TAF, TR, BR. ,ikoNAF, RNAF. . NAF, RNAF, RNAFW,NAFW. ikoNAG, NAU, TRU, NAS.

About elos

We through the high-end technology, to create a high quality, precision bearings


Read more